Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Komisionálne a opravné skúšky

  Komisionálne a opravné skúšky

  Komisionálne a opravné skúšky sa uskutočnia v poslednom augustovom týždni od 25. augusta 2015 so začiatkom o 8:30 hod.
  Presný rozpis bude žiakom doručený poštou.

   

 • Prajeme príjemné prázdniny a úspešný návrat do nového školského roku.

 • SLOVENSKO-MAĎARSKÉ DNI
  7. 8. 2015

  SLOVENSKO-MAĎARSKÉ DNI MODERNÉHO VZDELÁVANIA 

   

  V dňoch 18.-19. júna 2015 sa v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi v priestoroch kongresovej sály uskutočnilo podujatie, na ktorom sa zúčastnila aj naša škola, SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava (19.6.2015). 

  Počas dvoch dní sa tu prezentovali jednotlivé zúčastnené školy. Ich predstavitelia, učitelia a žiaci, priblížili prítomným jednotlivé odbory školy a aj úspešné práce žiakov školy.

  Prezentácie učiteľov boli zamerané na moderné metódy výučby.

    Akcie sa zúčastnili školy z Maďarska z miest Putnok, Miškovec – 2 školy a zo Slovenska z Krompách, Spišskej Novej Vsi, Hodruše Hámrov a z Rožňavy.

    Za našu školu sa akcie zúčastnila Ing. Malvína Dudášová a zo žiakov Michal Kalina (IV.C) a Dušan Rogos (III.C), ktorí prezentovali úspešné práce z odboru staviteľstvo, kde sa využíva najnovší softvér na projektovanie budov.

    Počas týchto dvoch dní sa uskutočnilo množstvo prednášok a prezentácií aj zo strany subjektov praxe. Žiakov najviac oslovil tréning komunikačných zručností, ktorého sa v piatok zúčastnili.

    Ďakujem obom chlapcom za príkladnú reprezentáciu školy.

   

  Malvína Dudášová    

  Do galérie SLOVENSKO-MAĎARSKÉ DNI boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik

  V dňoch 24. - 26. 6. 2015 sa uskutočnil pre žiakov 2. ročníkov plavecký výcvik.

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • 4. ročník grafickej súťaže

  Technologický vývoj – Evolution of Technology 

  Náš žiak Zdenko Dulaj svojou prácou získal 1. miesto v grafickej súťaži o putovný pohár COV v umeleckej tvorivosti grafických programoch.

  K 1. miestu srdečne blahoželáme aprajeme veľa ďalších úspechov.

  Do galérie Zdenko Dulaj 1. miesto boli pridané fotografie.

 • Kemp č.4 v Terchovej

  KEMP č. 4  v Terchovej 

  V rámci projektu „ Ako žiť zdravšie “ sa v dňoch 17-19.06 2015  32 žiakov našej školy zúčastnilo v Terchovej na sústredení. Aktivity boli zamerané na splav rieky Orava, jazda na kolobežkách, turistická vychádzka „ Jánošíkove diery“, paint-ball.

  Do galérie Kemp č.4 v Terchovej boli pridané fotografie.

 • Skládky

  Do galérie Skládka boli pridané fotografie.

 • VELUX 2015 - vyhodnotenie

  7. ročník súťaže Rodinný dom VELUX 

  Aj v školskom roku 2014/2015 sa naša škola, SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava, zúčastnila súťaže Rodinný dom VELUX, ktorú organizuje firma VELUX pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.

  18.6.2015 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže v priestoroch reštaurácie Veľký Bača na Hurbanovom námestí. Konkurencia bola veľmi silná, oproti minulému školskému roku sa súťaže zúčastnilo viac žiakov stredných škôl.

  Z našej školy sa do súťaže zapojili dvaja žiaci, Michal Kalina zo IV.C triedy odbor staviteľstvo s prácou rodinný dom DD1Dušan Rogos z III.C triedy s Letným domom Velux. Prínosom tejto súťaže je možnosť konzultácií s architektmi v priebehu súťaže, ale aj počas vyhodnotenia. Žiaci tým získajú nové skúsenosti a v budúcnosti sa budú môcť vyvarovať prípadných chýb, ktorých sa pri riešení daných projektov dopustili.

   

  Malvína Dudášová

  Do galérie VELUX 2015 - vyhodnotenie boli pridané fotografie.

 • ERASMUS+
  25. 6. 2015

  Sen splnený nad očakávania

      Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5 v Rožňave, za plnej podpory  riaditeľky PaedDr. Diany Košťálovej sa rozhodla pokračovať v realizovaní projektu EÚ Erasmus +  - Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

      Prvýkrát sa škole podarilo úspešne zrealizovať mobilitný projekt do Európy za skúsenosťou v roku 2012.  Vtedy žiaci odboru mechanik elektrotechnik absolvovali odbornú stáž zameranú na elektrotechniku v Maďarsku – Budapesti. . Ďalšia stáž prebiehala v Miláne. Bola zameraná hlavne na tvorbu projektovej dokumentácie, pomocou rôznych CAD programov.

      V roku 2013 sa škole podarilo zrealizovať druhý projekt pod názvom Otvorená cesta do Európy, program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. Šestnásť  žiakov absolvovalo prax v podnikoch v Maďarsku – Budapešti, talianskom Miláne a španielskej Valencii.

      Tretí zrealizovaný projekt sa stal skutočnosťou pred záverom šk. roka 2014/15. Mesiac máj 2015 tak vďaka projektu EÚ – Erasmus +, priniesol do života 16 usilovným žiakom SOŠ technickej a trom sprevádzajúcim pedagógom nespočetné množstvo novôt, neopísateľné zážitky a skúsenosti. Zúčastnili sa ho žiaci štvorročných študijných odborov v oblasti elektrotechniky, staviteľstva a odboru digitálnej grafiky. Pred odchodom im bola poskytnutá odborná jazyková, orientačná, kultúrna a psychologická príprava. O mobilite, spôsobe prepravy, ubytovaní, dĺžke stáže, tiež o možnostiach trávenia víkendov a voľného času po pracovnej dobe sa pohovorilo aj v prítomnosti rodičov účastníkov.

      Prvá skupina mala nasmerované do Spojeného kráľovstva a zakotvili priamo v meste Portsmouth. IBD Partnership, ktorá je organizáciou pre malé a stredné podniky našlo prácu pre všetkých 8 žiakov SOŠ technickej. Pomohlo sa tým pri overovaní teoretických poznatkov a získavaní nových zručností prostredníctvom konkrétnej pracovnej činnosti. Skvalitnila sa odborná príprava ako aj príprava na trh práce. Do Portsmouthu žiakov sprevádzal jeden pedagóg.

       Druhá skupina s počtom žiakov 8, s dvomi sprevádzajúcimi pedagógmi, korí sa striedali v strede turnusu, mali za cieľovú krajinu Maďarsko – Budapešť. Skupina sa ocitla v organizácii Radar Tronic Ltd.,  ktorá je motivovaným a dynamicky sa rozvíjajúcim tímom, vyrábajúcim elektronické zariadenia (CEM, EMS), s vlastnými vypracovanými produktmi (OEM). Ide o skúsenú spoločnosť, ktorá sa prejavuje pri zabezpečovaní kvalitného pracovného programu aj v oblasti hosťovania študentov. Zrelí odborníci s bohatou skúsenosťou v oblasti monitorovania, hodnotenia a tútorstva kladne vplývali na odborný rast študentov.

      Voľné chvíle účastníci venovali rozptylu. Spoločne organizovali exkurzie, navštevovali katedrály, historické budovy, kultúrne pamiatky, galérie a múzeá. Oboznámili sa s históriou krajiny a súčasnosťou, spoznali kultúru a mentalitu toho - ktorého národa, nadviazali nové kontakty a priateľstvá.

      Dnes sprevádzajúci pedagógovia a všetci účastníci stáže neúnavne chŕlia chválospevy navôkol o obrovských výhodách byť súčasťou EÚ, o vymoženostiach financovania služieb z projektov, vďaka ktorým i tento krát mohli zažiť nevšedné, poučné a krásne momenty. Nezabúdajú ani na milý a prívetivý personál vo firmách a organizáciách.

      Fotozábery z jednotlivých pracovísk, kultúrnych a historických pamiatok, na vlastnoručne vyhotovenom a zaujímavom panely (tvar kufrov) vo vestibule školy tlmočia okoloidúcim momenty z trojtýždňovej stáže účastníkov v zahraničí.

      Realizáciou mobilitných projektov, okrem toho, že zúčastnení žiaci získali praktické vedomosti a zručnosti na rôznych úsekoch spoznávali nielen nové, moderné technológie, pracovné postupy, ale získali aj pohľad na riešenie problémov a adaptovali sa na cudzojazyčné pracovné prostredie. Všetci účastníci obdržali certifikáty, Europass – Mobility, dokument potvrdzujúci získané odborné, jazykové, sociálne kompetencie a zručnosti. Dokument, ktorý nahrádza odbornú prax, ovplyvní klasifikáciu žiaka z odborných predmetov a cudzích jazykov.

       Sprevádzajúci pedagógovia sa o svojich žiakoch vyjadrujú pochvalne. Pekne reprezentovali našu vlasť, gemerský región, školu, ktorú navštevujú v srdci Rožňavy. Úspešne zvládli všetky situácie, dokázali pracovať a komunikovať v tíme, kde boli zaradení. Všetci majú dobrý pocit, s chválou sa vyjadrujú o priebehu a zážitkoch zo stáže. Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v rámci mobilitných projektov podporovaných z fondov EÚ si všetci nesmierne cenia a rozhodli sa výsledky projektu medializovať na rôznych úrovniach. 

    Mgr. Richard Kron

  Do galérie ERASMUS+ boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky 2014/2015

  Záverečné skúšky pre učebný odbor autoopravár

  Záverečné skúšky pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár - mechanik a 2487 H 02 autoopravár - elektrikár sa uskutočnia:

  • písomná časť:  23. 06. 2015 o 8:00 hod
  • praktická časť: 24. 06. 2015 o 8:00 hod
  • ústna časť:      25. 06. 2015 o 8:00 hod
 • Viedeň 2015

  „Stavbári“ vo Viedni 

  V rámci projektu „Neučíme sa pre školu, ale pre život“ (Seneca) sme dva dni – 4. a 5. júna - strávili vo Viedni.  Nie však ako bežní turisti. Okrem kamery a fotoaparátov sme si niesli so sebou aj skicáre a kresliace pomôcky, aby sme odborným okom a vlastnou rukou zachytili a nakreslili, čo sa nám páčilo. Túlali sme sa ulicami aj uličkami historického jadra Viedne a spoznávali architektonické pamiatky z rôznych časových období a v rôznych umeleckých štýloch. Keďže dva dni sú na prehliadku prekrásnej a na kultúrne pamiatky bohatej Viedne naozaj málo, sústredili sme sa na dominanty – od gotického Dómu Sv. Štefana, cez veľkolepý Hofburg, Výstavný pavilón Viedenskej secesie, až po kontroverzný a originálny Hundertwasserhaus. Na ďalší deň sme sa poprechádzali v letnom sídle Habsburgovcov – v zámku Schönbrunn a v jeho nádhernom parku.

  Zažili sme dva pekné, veselé a obohacujúce dni, z ktorých sme si priniesli množstvo zážitkov, informácií, fotografií a skicár plný vlastných kresieb.

  Marta Túrosová

  Do galérie Viedeň 2015 boli pridané fotografie.

 • Volkswagen Bratislava

                                               Exkurzia   Volkswagen Bratislava

  3. júna 2015 sme navštívili automobilový závod Volkswagen v Bratislave.

  Patrí medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku a pôsobí u nás od roku 1991. Pracuje tu približne 9 400 zamestnancov. Tento závod je jediným automobilovým závodom na svete v ktorom sa vyrába až päť značiek. Vyrábajú sa tu totiž automobily a komponenty pre:  Volkswagen Touareg, Volkswagen up!, Audi Q7, Škoda Citigo, Seat Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Autá a rôzne súčiastky sa vyvážajú do 148 krajín. Najväčšími exportnými trhmi sú Krajiny Európskej únie, USA, Rusko a Čína.

  Spred školy sme sa autobusom pohli o 06:00 s pani učiteľkami Ing. Katarínou Mosnou,  Ing. Elenou Kalinovou a Mgr. Júliou Bencovou. Do parkoviska závodu sme dorazili okolo obeda, kde nás už čakali traja zamestnanci ktorí nás privítali a najprv nám v budove Auto Fórum premietli krátke video o závode. Potom nás rozdelili do troch skupín a naša skupina sa vydala najprv do agregátnej haly, kde sa montovali prevodovky a časti podvozku. V tejto hale sme videli elektrické, automaticky riadené dopravné vozíky ktoré sa pohybovali po magnetických pásoch umiestnených na zemi. Mali za úlohu roznášať pracovníkom materiál. Boli vybavené snímačmi vďaka ktorým, ak sa pred nimi ocitla nejaká prekážka, zastali. V prípade, že by vozík stál príliš dlho, okamžite príde zamestnanec na bicykli (tak je to rýchlejšie nakoľko tie haly sú veľké) a poruchu odstráni čo najskôr. V ďalšej hale sa montovali karosérie, lisované plechové časti zvárali robotické ramená bodovým a oblúkovým zváraním a pri montáži strechy auta používali aj laserové spájkovanie. Táto firma kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia, preto napríklad pri brúsení karosérií odsávajú kovové piliny a separujú pomocou centrifugálneho separátora, z ktorého už potom vychádza vzduch bez kovových čiastočiek. Prečisťuje sa tu aj použitá voda ktorá sa následne vypúšťa do jazierka v areáli závodu v ktorom sú na kvalitu vody veľmi citlivé exotické kapry. Čiže ak by voda bola znečistená, tieto ryby by uhynuli. Z tohto jazierka sa voda ďalej púšťa do neďalekého potoka. Predtým použité medené elektródy z bodových zváračiek vyhadzovali, no jeden zo zamestnancov navrhol aby sa elektródy obrúsili a tak sa dajú použiť ešte raz. Za skvelý nápad ho samozrejme firma finančne odmenila (presnú sumu povedať nechceli, spomenuli iba že mala päť núl a to k tomu v eurách). Odpad je taktiež separovaný, chemikálie ako napr. lepidlo neskladujú len tak v plechových sudoch ale v plastových vreciach a tie sú uložené do sudov, tým pádom netreba sudy vymývať či vyhadzovať, stačí vyhodiť vrecia.

  Od závodu sme sa pohli okolo 14:30. Čakala nás dlhá a únavná cesta späť domov no aj napriek dlhej ceste tam, aj späť som bol rád že som mal možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie.

    Peter Balázs                        III.A.

 • PČOZ MS - IV.A

  Praktická časť odbornej zložky MS

  PČOZ MS pre IV.A v študijnom odbore mechanik elektrotechnik - autoelektronika a mechanik elektrotechnik - informačné technológie sa uskutočnila v dňoch 18. - 19. 5. 2015.

  Do galérie PČOZ MS - IV.A boli pridané fotografie.

 • 2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

  Druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2015/2016

  Riaditeľka  Strednej odbornej školy technickej v Rožňave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa 16.5.2015 so začiatkom o 08.00 hod. v priestoroch SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava.

  Prihlásenie do 2. kola

  Žiak si vyžiada vystavenie prihlášky do 2. kola PS na základnej škole, ktorú navštevuje.

  Žiak doručí prihlášku na strednú školu do 10.06.2015, na základe čoho bude pozvaný na prijímacie konanie.

  Podrobný popis v dokumente:  Druhe_kolo_prijimacich_skusok_-_oznam.docx

 • Externé štúdium pre šk. rok 2015/2016

  Externé štúdium pre školský rok 2015/2016

  V šk. roku 2015/2016 sa otvára externé štúdium v týchto maturitných odboroch:
  2413 K mechanik strojov a zariadení, 2697 K mechanik elektrotechnik, 3650 M staviteľstvo
  a učebných odboroch:
  2487 H 01 autoopravár mechanik, ​2487 H 02 autoopravár elektrikár, 2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika.

  Prihlášky môžu uchádzači zasielať do 31.8.2015

  Kritériá prijatia pre maturitné odbory:   Kriteria_maturitne_odbory.pdf
  Kritéria prijatia učebné odbory:     Kriteria_ucebne_odbory.pdf
  Prihláška:  Prihlaska_na_externe_studium.pdf

 • Výtvarná súťaž - Oslava jari

  VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI KSK

  Téma: „Oslava jari - prebúdzanie sa k životu“– výtvarná súťaž, ktorú vyhlásil Odbor školstva Košického samosprávneho kraja.

  V krajskom kole tejto súťaže naša žiačka tretieho ročníka Diana Pančová svojou kolážou získala pekné 2. miesto ocenené predsedom Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenkom Trebuľom.
  K umiestneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Do galérie Výtvarná súťaž - Oslava jari boli pridané fotografie.

 • Zahraničná stáž v Budapešti
  31. 5. 2015

   Zahraničná stáž v Budapešti 26.4. 2015 – 15.5.2014

  Budapešť, hlavné mesto Maďarska cez ktoré preteká rieka Dunaj s rozlohou 525,16 kilometrov štvorcových, počtom obyvateľstva okolo 1 735 000 a zároveň miesto, kde sme tohto roku absolvovali zahraničnú stáž v rámci projektu ERASMUS+.

  Tejto stáže sme sa zúčastnili ôsmi študenti z tried 3.A. a 2.A. Sprevádzal nás pán učiteľ Ing. Andrej Kostyánszky ktorého po prvých desiatich dňoch vystriedal pán učiteľ Ing. Alexander Szanyi. Pri firmách kde sme pracovali sme boli podelení do troch skupín. Dvaja šli do autoservisu Bosch Car Service Kft., ďalší štyria v Radar – Tronic Kft..

  Ja  som bol zamestnaný vo firme Elektromont Kft., ktorá sa zaoberá opravou, balením, testovaním či samotnou výrobou elektrotechnických zariadení, najmä osadzovaním súčiastok na plošné spoje ktoré sa realizuje dvoma technologickými postupmi. Prvým je takzvané SMT* (angl.  Surface Montage Technology), ktoré znamená technológiu povrchovej montáže. Druhou technológiou je už pre mňa zo školy známa THT* (angl. Trought Hole Technology), čo znamená niečo ako “technológia cez dieru“.

   Hlavná prevádzka bola s výrobnými halami a množstvom strojov v obci Pásztó (slov. Pastuchov), ktorá je vzdialená od Budapešti  84 kilometrov. Tam nás raz zaviezol autom riaditeľ manažmentu, ktorý toho vie veľa, čo sa týka elektrotechniky. Ak som nemal v niečom jasno alebo ma niečo zaujímalo a spýtal som sa, ochotne vysvetlil všetko,  po obedňajších prestávkach nás vzal aj s niektorými zamestnancami do konferenčnej miestnosti  a poučil o spôsoboch spájkovania, zvárania, o tom aké druhy vodivých spojov rozlišujeme, či zložení rôznych druhov cínu a vlastnostiach tohto kovu.

  Zamestnanci boli milí, so zmyslom pre humor a zhovorčiví . Ak bolo treba, bez problémov pomohli, vysvetlili. Mal som možnosť sa od nich veľa naučiť, zdokonaliť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. V posledný pracovný deň, keď sme sa s nimi lúčili mi aj bolo trocha smutno pracovať s nimi bol naozaj zážitok. Nadobudol som mnoho skúseností ohľadom fungovania vo veľkomeste a v takomto zamestnaní. Jediná negatívna skúsenosť je iba monotónnosť práce.

   Práce ktoré sme prevažne vykonávali, boli: spájkovanie, pocínovanie koncov káblikov, lisovanie koncoviek na káble, programovanie, blankovanie, testovanie, skladanie mechanických častí výrobkov a  balenie.

   Pracovisko sme mali v juhozápadnej časti Budapešti, kam sme dochádzali električkou z centra mesta na východnej strane. Zakaždým, keď sme šli do/z práce a prechádzali električkou cez Most Slobody (Szabadság híd),  ma nadchýnal výhľad na široký Dunaj, hlavne ráno.

  V električke bolo bežné vidieť  ľudí (veľa mladých) ako si počas cesty krátia čas čítaním nejakej knižky, nie každý trávil čas zahĺbený do mobilného telefónu. Cestovali sme dvadsať minút, prestupovať sme nemuseli nikde. No ak sme električku nestihli (čo sa stávalo dosť často), o päť až sedem minút  prišla ďalšia. Mestská hromadná doprava je tu vážne rýchla, hlavne čo sa týka metra... Metro bolo pre mňa tiež novinkou, páčila sa mi tá rýchlosť, ktorou sa človek dostal za 10-15 minút z jedného konca toho obrovského mesta na druhý. Na staniciach sme nikdy nečakali viac než tri minúty.

   Mesto je  naozaj úchvatné, obzvlášť kvôli množstvu historických budov a pamiatok. Počas voľných dní  sme navštevovali rôzne pamiatky v meste ako napríklad známi Sečéniho reťazový most (Széchenyi lánchíd), ktorý je prvým mostom cez Dunaj, spájajúci dve historické mestá Budín a Pešť. Bol postavený v rokoch 1839-1849 a pomenovaný po slávnom politikovi menom István Széchenyi./ mimochodom reťaz bola odlievaná v zlievarni v Drnave/

    Boli sme na Námestí Hrdinov pri Bazilike sv. Štefana, Budínskom hrade, odkiaľ je úžasný výhľad na mesto (najmä večer) na Dunaj,  pri kostole sv. Mateja aj na Margitinom ostrove (Margitsziget) kde si človek môže odpočinúť v termálnych kúpeľoch, parkoch a športových ihriskách. 

  Mesto sme si pozreli aj z výletnej loďky pri plavbe po Dunaji. Pri potulkách mestom sme navštívili múzeum Dom Teroru (Terror Háza) ktoré je venované obetiam fašizmu a komunistického režimu v Maďarsku, zoologickú záhradu a 1. Mája sme boli aj na leteckom dni kde domáci aj zahraniční piloti lietadiel a helikoptér predvádzali krkolomné manévre a prelety popod mosty či lietanie vo formáciách. Výsadkári maďarskej armády zas vyskakovali z helikoptéry a lietadla na pontón, ktorý bol umiestnený na hladine Dunaja. Pozreli sme futbalový zápas Ferencváros Budapešť – Debrecín v Groupama aréne. Chodili sme do kina, aquaparku a na bowling.

  Počas pracovných dní keď sme mali voľno po práci, až do večere a potom  do 22.00 hodiny,  chodili sme každý kam chcel, na prechádzky po meste, nákupných centroch a pod.. Večeru sme mali v reštaurácii okolo 18:00, vzdialenej len pár metro staníc od  nášho hostela. Adagio, ktorý sa nachádza na Andrássyho ulici, jednej z hlavných a najznámejších tried. Takže si možno viete predstaviť tú hustú premávku pod balkónmi, ktorá neutíchala ani v noci. V ostatných izbách boli ubytovaní cudzinci, od španielov, nemcov, angličanov, rusov, Holanďanov.

  Sprchy a záchody boli spoločné, rovnako ako aj kuchyňa a chladnička. Raňajky sme si kupovali z vreckového ktoré sme všetci dostali ešte pred odchodom. Obedy nám každé ráno nosila donášková služba. Tie sme si so sebou brávali na pracoviská.

  Celý  pobyt v Budapešti som si veľmi užil, spoznal som nových ľudí a zoznámil s novými miestami, získal veľa skúseností a zažil mnoho vecí na ktoré sa nezabúda.

           Peter  Balázs III.A            25.5.2015

  SMT*- Táto technológia ma zaujala najviac, nakoľko som sa s ňou stretol prvý raz. Celý postup je taký že sa vezme prázdny plošný spoj bez dierok pre nožičky súčiastok. Namiesto dierok sú tu len vodivé kovové plôšky kde sa tieto nožičky budú spájkovať. V prvej fáze sa na tento plošný spoj položí oceľová šablóna (štencil) s hrúbkou okolo jednej desatiny milimetra. Na tejto šablóne sú laserom vyrezané dierky presne takého tvaru, veľkosti a sú umiestnené ako kontaktné plôšky na plošnom spoji. Ak táto šablóna je položená správne, dierky sú presne nad tými vodivými plochami plošného spoja, nad ktorými majú byť. Pre uľahčenie tohto úkonu sú na kraji šablóny dierky, ktoré slúžia ako orientačné body. Teraz sa na šablónu (pevne uchytenú aby sa neposunula na plošnom spoji) nanesie cínová pasta a roztrie sa po šablóne špeciálnou “špachtľou“. Šablóna sa odstráni a teraz vidno ako sa pasta dostala presne iba na tie miesta kam pôjdu nožičky súčiastok. Drobné súčiastky sa presne poukladajú (najčastejšie automaticky strojom alebo manuálne pinzetou za pomoci mikroskopu) na svoje miesta, nožičkami do pasty. Ak je to hotové, plošné spoje už aj so súčiastkami putujú do pece kde sa pasta zohreje na krátku dobu a roztaví aby priľnula na nožičky a vodivú plochu plošného spoja. Po následnom ochladení sa cín vykryštalizuje, stuhne a tak sa vytvorí pevný, vodivý spoj.

  Žiaľ, tento postup sme nemali možnosť vyskúšať, no mali sme možnosť sledovať pracovníkov pri tejto práci a ukázali nám aj cínovú pastu pod mikroskopom. V podstate sú to len strašne malé guľôčky cínu ktoré keď zahriali, začali sa taviť až sa všetky spojili a po vychladnutí sa kov vykryštalizoval a tak vznikla súvislá, hladká vrstva cínu.

  THT*- Tu sú v plošnom spoji dopredu vyvŕtané diery ktoré lemuje  zvnútra aj z vonka kovová, vodivá vrstva. Cez tieto dierky sa prestrčia nožičky súčiastok a zo spodku sa prispájkujú buď ručne spájkovačkou alebo za pomoci stroja ktorá sa nazýva cínová vlna. V titánových nádržiach je roztavený cín. Prúd tekutého cínu je hnaný čerpadlom cez rúru so štrbinami cez ktoré cín vyteká a tak vzniká vlna tekutého cínu s kľudným povrchom. Cez túto vlnu sa dopravníkom prenášajú plošné spoje tak, aby sa ich spodná časť, t.j. časť s vytŕčajúcimi nožičkami súčiastok prechádzala touto cínovou vlnou. Po ochladení vzniká pevný vodivý spoj medzi plošným spojom a nožičkami súčiastok. Zaujímavé však je, že vyššie spomenuté čerpadlo v tomto stroji nie je typické zubové čerpadlo ale roztavený cín v nádržiach sa dáva do pohybu za pomoci vysokovýkonných elektromagnetov, ktorých silný magnetický obvod sa uzatvára cez roztopený cín a tak sa využíva magnetohydrodynamický pohon (magnetohydrodynamický jav – dynamika vodivých kvapalín pohybujúcich sa v magnetickom poli).

  Do galérie Zahraničná stáž v Budapešti boli pridané fotografie.

 • Zápis uchádzačov 1. ročníka pre šk. rok 2015/2016

  Výzva

  Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pre šk. rok 2015/2016 je možné uskutočniť ešte zajtra 29. 5. 2015 do 13:00 hod na sekretariáte školy. Pre zápis je nutné doniesť ZÁPISNÝ LÍSTOK, ktorý žiakovi vydáva ZŠ.

 • Riaditeľské voľno

  V dňoch 20.5.2015 (streda) a 21.05.2015 (štvrtok)  z organizačných dôvodov – maturitné skúšky, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľujem riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava okrem maturantov a pracoviska Štítnik. 
  Vyučovanie bude pokračovať 22.5.2015 (piatok).

  Žiaci budú 20. - 21.5.2015 z obeda vyhlásení. 

 • Maturitná skúška 2014/2015

  Maturitná skúška 2014/2015

  MS ústnej formy internej časti sa začína 20. 5. 2015 slávnostným zahájením o 7:30  vo vestibule školy. 
  Všetci maturanti nech sa dostavia v stanovený termín na slávnostné zahájenie MS.

strana: