Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Adaptácie a rekonštrukcie stavieb ADR
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná fyzika AFY
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Aplikovaná výpočtová technika APT
Architektúra ARC
autoelektronika aue
Automatické riadenie aur
Automatizácia aut
automatizácia riadenia aur
Automatizácia strojárskej výroby asv
Automobilová technika ABT
Automobily AUO
automobily a príslušenstvo aup
Cestná a mestká doprava CES
Cudzojazyčná korešpondencia CJK
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z odborného kreslenia COK
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičná firma CFA
Číslicová technika CIS
Číslicová technika cv CISc
číslicovo riadené obrábacie stroje čos
Dejepis DEJ
Deskriptívna geometria DEG
Diagnostika a opravárenstvo DGO
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Digitálne médiá DGM
Dopravná geografia DOG
Dopravná výchova DOV
Dopravné stavby DOS
Drevárska výroba DRV
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
ekonomika a organizácia eko
Ekonomika a podnikanie EPO
Ekonomika podnikania epo
Elekronické zariadenia elz
Elektrické merania ELR
Elektrické stroje a prístroje ESP
elektronické a elektrické zariadenia motorových vozidiel EMV
Elektronické publikovanie EPU
Elektronika ELE
Elektronika motorových vozidiel EMZ
elektronika spotrebnej techniky est
Elektropríslušenstvo ELI
Elektropríslušenstvo automobilovej techniky EAU
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické a elektrické zariadenia motorových vozidiel eez
Elektrotechnické materiály ema
Elektrotechnika ELK
elektrotechnika motorových vozidiel EMV
Elektrotechnológia ETT
Elektrozariadenia motorových vozidiel EMO
Energetická hospodárnosť budov EHB
Energetická hospodárnosť budov EHB
Energetická hospodárnosť budov EHB
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geodézia GED
Grafické informačné systémy GSY
Grafické systémy GRS
Grafický dizajn digitálnych médií GDD
Chémia CHE
Chémia v ochrane pred požiarmi CPO
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Internet vecí IVI
Komunikácia a komunikačná technika KKT
Konštrukčné cvičenia KOC
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Lesná výroba LNA
Literárny seminár LIS
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Matematika MAT
Matematika cvičenia MATc
Materiály MTE
Merania na elektronických zariadeniach MRZ
Merania v autoelektronike MVE
Merania v automatizačnej technike MZT
meranie automatizačných zariadení MAZ
Meranie na elektronických zariadeniach mrz
Motorové vozidlá MOV
Náboženská výchova NBV
Náuka o lese NLS
Náuka o materiáloch NAM
náuka o spoločnosti nos
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Objektový prístup k riešeniu problémov OPR
Odborná prax PRX
Odborná spôsobilosť osp
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
odpadové hospodárstvo odh
Ohodnocovanie nehnuteľností OHN
Opravárenstvo a diagnostika OAD
Opravárenstvo a diagnostika automobilov OAD
opravy a diagnostika OAD
Organizácia ochrany pred požiarmi OOZ
organizačná a výpočtová technika ovt
Počítačova grafika POG
Počitačové siete PCI
Počítačové systémy a siete XSS
Podnikanie v doprave PDP
Poľnohospodárska výroba POV
Pozemné staviteľstvo PST
Požiarna prevencia POZ
Požiarna prevencia elektrických zariadení PPE
Požiarna prevencia technologických zariadení PPT
Požiarna taktika PAR
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Prax PXA
Prevádzka cestnej a mestskej dopravy PDZ
Príprava a realizácia stavieb PLZ
Programovanie PRO
Programovanie automatizačných zariadení GAZ
Programovanie strojov a zariadení PGZ
Programovanie webových stránok PWS
Programové vybavenie počítačov SWW
Psychológia predaja PSD
Psychológia predaja PSD
rádioelektronika rel
Realitné právo REP
Rekonštrukcie a adaptácia budov RAA
Rekonštrukcie a adaptácie REA
Riadiace systémy RIS
Rozpočtovanie stavieb RSB
Sieťové technológie SIE
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra lit.zl. SJLl
spotrebná technika spt
Spracovanie obrazu a textu SOX
Spracovanie obrazu a textu SOX
Spracovanie sekvencií SSK
Spracovanie sekvencií SSK
Správanie Spr
Statika a navrhovanie konštrukcií SNQ
Stavebná mechanika SME
Stavebná mechanika cvičenia SMEc
Stavebná technológia SBN
Stavebná výroba SAV
Stavebné konštrukcie STK
Stavebné materiály STL
Staviteľstvo SVI
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Technická mechanika TNI
technická príprava výroby tpv
Technické kreslenie TCK
Technické merania TIC
Technické meranie TMN
Technické prostriedky TPT
Technické vybavenie počítačov HWW
Technológia TEC
Technológia montáže TMO
Technológia montáže a opráv TOO
technológia obrábania tob
Technológia stavebnej výroby TSA
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická čast odbornej zložky TČOZ
Teória horenia THO
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Vykurovanie VYN
Výpočtová technika VYT
Výpočtová technika v odbore VTO
Výrobná technológia VYG
výrobné konštrukcie VKS
Výrobné zariadenia VBN
Využitie elektrickej energie vee
Vzduchotechnika VZD
zabezpečovacie systémy zbs
zabezpečovacie zariadenia zbz
Základy automatického riadenia ZRI
základy automatizácie zat
Základy elektroniky ZEN
Základy elektroniky cv ZENc
Základy elektrotechniky ZAE
Základy elektrotechniky cv ZAEc
Základy poľnohospodárstva ZPL
Základy strojárstva ZLR
základy strojníctva zas

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018