Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Školský psychológ

Etika práce

              V záujme efektívneho a optimálneho fungovania našej školy ako systému, s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach, a zdravého rozvoja ich osobnosti. Sa priamo na práci našej školy a našich žiakov zúčastňuje školský psychológ.

Poskytuje odbornú psychologickú pomoc žiakom, zákonným zástupcom (rodičom) a pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a potrieb priamo v prostredí školy.

                Činnosť školského psychológa upravuje zákon č. 317/2009 Z. z. (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch), § 20 ods. 2). Podľa ktorého, školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení. Pričom sa riadi etickými a morálnymi zásadami spoločnosti, ale aj Etickým kódexom práce školského psychológa.

                Hlavným poslaním školského psychológa je tak práca so všetkými prvkami systému školy, ktoré ovplyvňujú osobnosť žiaka. Aktívne prispieva k riešeniu problémov, zúčastňuje sa na rozvíjaní a inováciách výchovy a vzdelávania, vždy však so zreteľom na žiaka, optimálny vývin a psychické zdravie. 

Všeobecnou náplňou práce školského psychológa je činnosť:

Diagnostická - poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.

Intervenčná - vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí a žiakov. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi .

Preventívna - pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka .

Poradenská - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

                Školský psychológ osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy. Žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.