• Deň otvorených dverí 2022

     • Dňa 25.11.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, pre žiakov a rodičov deviateho ročníka základných škôl.

      Žiaci sa mohli oboznámiť s jednotlivými študijnými a učebnými odbormi prostredníctvom odborných garantov zabezpečujúcich  vzdelávanie na vysokej úrovni tak, aby bolo v súlade s potrebami trhu práce.

      Súčasťou prehliadky školy bola prezentácia dielní, v ktorých sa uskutočňuje odborný výcvik.

      Žiaci mohli vidieť  dielňu automatizácie,  najnovší CNC sústruh a frézu, klasické obrábacie stroje a taktiež novo vybavenú autodielňu, ktorá začala poskytovať svoje služby aj pre širokú verejnosť.

      Nezabudli sme ani na telocvičňu, kde si mohli žiaci pozrieť posilňovňu, športovú halu, multifunkčné ihrisko. Kto sa osmelil mohol si zahrať stolný tenis proti pani učiteľke telocviku.

      Dúfam, že sme mnohých deviatakov presvedčili a rozhodnú sa prísť študovať k nám.

      Tí, ktorí deň otvorených dverí premeškali sa môžu na prehliadku školy prihlásiť aj individuálne na telefónnom čísle +42158 7322646, alebo mailom na adrese: sekretariat@sostrv.sk

      :::Odkaz na prezentáciu školy:::

      Prezentácia školy

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Žiaci, ktorí majú radi anglický jazyk, si zmerali sily v školskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.11.2022.  Súťažilo sedem žiakov v kategórii 2D a overili si svoje schopnosti v počúvaní a čítaní s porozumením, v gramatike , slovnej zásobe a ústnej interakcii.

      Na 1. mieste sa umiestnil Stanislav Drábik , 3. B, ktorý našu školu bude reprezentovať aj v okresom kole, na 2. mieste sa umiestnil Patrik Laczkó, žiak 1.C a na treťom mieste sa umiestnil Zoltán Farkaš, žiak 3.B triedy. Blahoželáme!

      Za účasť a pekné vedomosti ďakujeme Danielovi Alexandrovi Paquetovi a Denisovi Rafaelovi Fišerovi z 3.B, Martinovi Kasperovi z 2.B a Nikolovi Lukičovi z 1.C.

     • #SCRUM BASIC # BASIC progamming Lego mindstorms® # Teamwork, collaboration and communication - Deutche telekom IT Solution

     • Mgr... aj týmito pojmami sa žiaci študijného odboru Informačné a sieťové technológie mohli oboznámiť počas workshopu Lego Scrum, v spolupráci s Deutche telekom IT Solutions. Žiaci získali nové poznatky v programovaní, zažili tvorbu komplexného projektu a vytvárali vlastné konštrukcie ako technického charakteru - robot tak aj softvérového charakteru - riadiaci program. Dodržiavali zadanie od žilovatela ako si to predstavuje on a tak sa museli prispôsobovať. Precvičili si konštrukciu, tvorivosť, prepájanie modulov, spoluprácu medzi sebou a vzájomnú pomoc. Mali možnosť aktívne zažiť agilné projektové riadenie v praxi, vyskúšať si tímovú prácu, spoločne sa dopracovať k reálnemu produktu a zároveň aj uplatniť doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti zo štúdia v odbore.

      Mgr. Jana Domiková, Ing. M. Genči

     • Deň študentstva KSK 2022

     • Na základe výberu školskej výberovej komisie bol žiak Kristián Kiss z SOŠ technickej Hviezdoslavova 5 v Rožňave nominovaný na ocenenie predsedom KSK v týchto oblastiach:

      • úspechy v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných predmetových olympiádach a v iných vedomostných súťažiach,

      Kristián Kiss je žiakom štvrtého ročníka odboru Informačné a sieťové technológie. Počas celého štúdia dosahoval výborné vyučovacie výsledky, aj napriek roku a pol dištančného vyučovania a zapájal sa do rôznych súťaží :

      • Stredoškolská súťaž kybernetickej bezpečnosti – 12. miesto v celoslovenskom kole
      • NAG - študentská súťaž Networking Academy Games
      • Zenit v programovaní – 3.miesto v regionálnom kole

      Projekty:

      • Kybernetická bezpečnosť v komunite – bezpečného prehliadania webu a elektronickej komunikácii
      • úspešne absolvoval štúdium v sieťovej akadémii CISCO a prešiel jednotlivými semestrami a získal osvedčenia o ich absolvovaní.
      • CyberSecurityDay

      Okrem toho sa aktívne zapája do života školy v rámci aktivít, ktoré škola realizuje. Podieľal sa napríklad na Dni otvorených dverí a prezentácii školy v regióne.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme mu, že šíri dobré meno školy.

      Sme na teba hrdí a pyšní!!!

      PaedDr. Diana Košťálová - riaditeľka školy

     • Cybersecurity day s CSIRT UPJŠ

     • Vďaka veľmi dobrej spolupráci našej školy a CSIRT-u sa nám podarilo zrealizovať sériu workshopov zameranú na oblasť kybernetickej bezpečnosti. Navštívili nás a svoje vedomosti žiakom sprostredkovali Pavol Sokol, vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov, Kristína Kováčová a Michal Šafranko. Aktivít sa zúčastnili žiaci druhého až tretieho ročníka, ktorí študujú v odbore Informačné a sieťové technológie.

      Pre žiakov boli pripravené praktické ukážky zo sieťovej forenznej analýzy, analýzy pomocou otvorených zdrojov a riešenie bezpečnostných incidentov s malvérom. Mali možnosť vyskúšať si pokročilejšie techniky na analýzu bezpečnostných hrozieb, filtrovanie sieťovej prevádzky a jej následný rozbor programom Vireshark, pokročilú kontrolu a spôsob analýzy bežiacich procesov v počítači a vyhľadávanie možných bezpečnostných rizík. Tiež si vyskúšali pomocou rôznych voľne dostupných nástrojov vyhľadať komplexné informácie na internete o konkrétnej osobe, alebo spoločnosti. Zároveň si mohli uvedomiť, že vo svete internetu nič nie je anonymné a stačí vedieť správny postup ako na to a viete získať aj veľmi citlivé informácie.

      Sme veľmi radi, že sa nám takýto pútavý a pre našich žiakov aj odborne veľmi prínosný deň podarilo zrealizovať. Podľa ich reakcie, to boli veľmi zaujímavé workshopy a určite by si takúto aktivitu vedeli znova predstaviť. Aj to je jeden zo spôsobov, ako im naša škola pomáha odborne rásť a získavať prehľad.

      Dostali sa tak k nám odborné informácie a zručnosti „z prvej ruky“. Sme veľmi radi, že máme takého kvalitného partnera, ktorý našich žiakov a aj našu školu posúva dopredu. A keďže vieme, že takéto aktivity zo strany CSIRT-u nie sú veľmi bežné, chceme sa im za ich ochotu, odborný prístup a veľmi príjemne strávený deň poďakovať.

      Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

      Ing. Elena Kalinová

     • Riaditeľské voľno - oznámenie

     • Oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 18.11.2022 z prevádzkových dôvodov.Vyučovanie bude pokračovať dňa 21.11.2022 pondelok.

      PaedDr. Diana Košťálová - riaditeľka školy

     • Okresné kolo v basketbale

     • Dňa 10. 11. 2022 sme sa zúčastnili okresného kola v basketbale na Obchodnej akadémii v Rožňave, kde sme obsadili krásne 2. miesto a víťazstvo nám ušlo len o pár bodíkov. Týmto sa chceme poďakovať všetkým hráčom, ktorí vzorne reprezentovali našu školu.

      Mgr. Edina Gyüréková

     • Exkurzia

     • 27.10.2022 sa druháci zo SOŠT v Rožňave zúčastnili odbornej exkurzie spojenej s prednáškou v OLÚP,n.o.Predná Hora. Jej témou boli novodobé nelátkové závislosti, medzi ktoré patrí patologické hráčstvo, závislosť od stávkovania, závislosť na internete, od počítačových hier,mobilománia, workoholizmus, chorobné nakupovanie, poruchy stravovania, či kleptománia. Prednášky sa zúčastnil aj pacient z liečebne, ktorý nám vyrozprával svoj životný príbeh. Po prednáške sme si v areáli pozreli poľovnícky zámoček bulharského cára F.Coburga,ktorý v súčasnosti funguje ako múzeum.

      Mgr.Marika Kadášová

     • READYCON

     • Dňa 27.10.2022 sa žiaci končiacich ročníkov zúčastnili online konferencie o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odboroch s názovom READYCON Slovensko 2022. Žiaci sa zúčastnili konferencií v oblastiach Elektrotechnika, Strojárstvo, Stavebníctvo a Informačné technológie.

      Cieľom konferencií bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby po skončení strednej školy vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí a uplatniť sa na trhu práce.

      Mgr. Viktor Eltschläger

     • HALLOWEEN NA SOŠT

     • Žiaci školského parlamentu sa postarali o Halloweensku zábavu na škole na parádu. Prajeme oddychové jesenné prádniny.

      koordinátorka ŠP

      Mgr. Jana Domiková

     • Super FLORBAL pohár žiakov SŠ 2022

     • Žiaci našej školy SOŠT si na dnešnom turnaji zmerali svoje florbalové zručnosti s ostatnými školami a vybojovali 2. miesto. Srdečne im blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a nech ich táto hra naďalej baví. :)

      Mgr. Jana Domiková

     • "Young4Climate - Úvodný seminár + co-design workshop"

     • Problému klimatických zmien a možných riešení sa venoval seminár Young4Climate, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy. Seminár bol zameraný na zvýšenie úrovne povedomia o adaptácii a zmierňovaní klimatických zmien medzi žiakmi stredných škôl, ako budúcej generácie, ktorá bude nútená čeliť klimatickej kríze. Počas seminára si žiaci vypočuli prednášky odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach, Ministerstva životného prostredia a tiež odborníka zo Smart Innovation z Nórska.

      Druhá časť seminára bola zameraná na vedomosti a povedomie žiakov o klimatických zmenách. Žiaci riešili rôzne úlohy v prostredí Kahoot platformy, a skúšali si predstaviť správanie a životný štýl rôznych typov ľudí (ignoranta, neutrálneho, nadšenca, atď.,) vo vzťahu ku klimatickým zmenám.

      Ing. Adriana Nálepová

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOZP

     • Počas Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (24.-28.10.2022) je potrebné zvyšovať povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracoviskách ako aj o význame dobrého riadenia rizík na pracovisku pre zamestnávateľa, zamestnanca a spoločnosť.

      Dňa  25.10.2022 Ing. Katarína Šmajdová a Ing. Jozef Kolárik, inšpektori práce   pri príležitosti Európskeho týždňa BOZP zorganizovali na Strednej odbornej škole technickej, ul. Hviezdoslavova 5,  Rožňava, besedu so žiakmi  3.  ročníka, odboru Informačné a sieťové technológie  a Staviteľstvo v celkovom počte 21 žiakov.

       

      V úvodnej časti boli študenti oboznámení s činnosťou Inšpektorátu práce a  pracovnými podmienkami pre mladistvých zamestnancov.

      Inšpektori  porozprávali o  častých príčinách vzniku závažných pracovných úrazov,  študenti boli upozornení na to  aký negatívny vplyv na celkový výkon práce má stres na pracovisku.

      Na besede im boli premietnuté videozáznamy aj fotodokumentácie, či už z pracovných úrazov alebo všeobecne z oblasti  BOZP.

      Ing. Katarína Mosná

     • Okresné kolo v bedmintone 2022

     • Podanie, smeč, výpad, bekhend, forhend... aj tieto zručnosti či mohli žiaci našej školy overiť a zmerať si sily na okresnom kole v bedmintone. K 4. miestu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

      Mgr. Jana Domiková

     • “Ako ďalej po skončení strednej školy“

     • V dňoch 10.10. a 17.10.2022 sa študenti končiacich ročníkov našej školy zúčastnili besedy s pracovníčkami UPSVaR v Rožňave na tému:

      “Ako ďalej po skončení strednej školy“.

      V rámci besedy získali užitočné informácie o príprave na pracovný pohovor, možnostiach práce v zahraničí a ako postupovať pri registrácii na Úrade práce v prípade, že by si prácu po ukončení školy nenašli.

      V prípade záujmu a ďalších otázok, alebo poskytnutia bližších informácii a rád môžu študenti kontaktovať EURES poradcu na ktoromkoľvek úrade práce na Slovensku.

     • Autosalón Nitra

     •             14. októbra 2022 sa naši žiaci zúčastnili na výstavisku Agrokomplex v Nitre na výstave „Autosalón Autoshow 2022“.

               Žiaci autosalónu sa mohli tešiť z  rôznych značiek vozidiel MERCEDES, JAGUÁR,  LAND ROVER, KIA, VOLVO, DONGFENG, SSANGYONG, FUSO, SUBARU, HONDA, SUZUKI, DACIA, RENAULT, PEUGEOT, PIAGGO, ISUZU, GAZ. Slovenskú výstavnú premiéru mala na Autosalóne aj značka MG Motor a taktiež jedinečný slovenský startup – malé mestské vozidlo Patak Rodster, ktorého svetová premiéra sa uskutočnila v máji 2022 pri príležitosti udeľovania hlavných cien za Najkrajší koncepčný automobil roka na 37. ročníku Festival Automobile International v Paríži.

               O parádnu show sa postarali už tradične MOTOTV SHOW, v rámci ktorej sa predviedli najlepší slovenskí stuntrideri. Premiéru so svojou tuningovou a Drift taxi show mali projekt FURT BOKEM z Českej republiky. Mali nesmierne veľký zážitok  z youtuberom DJ LUCKYM. Samostatný pavilón bol  venovaný aj TUNING SHOW a ich sprievodnému programu, kde sa chlapcom veľmi páčilo.

      Som nemierne rada, že sme sa zúčastnili takejto krásnej akcie a do budúcna si to ešte zopakujeme na ostatných ročníkoch Autosalónu.

      Ing. Karolína Fiľová