Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia
 • Zamestnávatelia podporujú kvalitu na stredných odborných školách

  Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s predsedom Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie, zástupcami komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska, špecialistami na stredné odborné vzdelávanie a prípravu v skupine odborov 25 – Informačné a komunikačné technológie Republikovej únie zamestnávateľov a spoločnosťou T-Systems Slovakia, jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku, ktorý pôsobí v sektoroch informačných a komunikačných technológií a v sieťových službách. Pre podporu kvality vzdelávania na škole účastníci v priebehu dvoch pracovných stretnutí na dvoch najväčších košických univerzitách rokovali aj o zapojení školy do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a ďalší rozvoj aktivít v program Cisco Networking Academy.

  Riaditeľku SOŠ technickej v Rožňave PaeDr. Dianu Koštiaľovú a učiteľku a predstaviteľku Cisco Networking Academy na škole Ing. Elenu Kalinovú na pracovnom stretnutí na pôde Technickej univerzity v Košiach privítal predseda Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie Doc. Ing. František Jakab, CSc. a potvrdil záujem o podporu zámerov SOŠ technickej v Rožňave o ďalší rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v oblasti IKT v meste a regióne.

  Tajomník komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska Andrej Bederka konštatoval, že členovia komisie spolu so zástupcami zamestnávateľov sa na základe analýzy podmienok vzdelávania na škole zhodli, že Stredná odborná škola technická v Rožňave má dobré predpoklady pre intenzívnejšie využitie potenciálu mladých ľudí z oblasti Rožňavy a okolia najmä preto, že

  • vedenie školy vidí perspektívu a má záujem o inováciu vzdelávania v informatických odboroch
  • škola ukázala, že vie kvalitne vzdelávať v technických odboroch, napríklad absolventi odboru „mechanik-elektrotechnik“ sa výborne uplatňujú aj vo vysoko automatizovaných prevádzkach
  • škola má kvalitných a ambicióznych učiteľov v oblasti IKT a svojim žiakom poskytuje kvalitný program Cisco Networking Academy
  • hoci Rožňava a susediace okresy patria medzi najmenej rozvinuté na Slovensku, zamestnávatelia v blízkych Košiciach sú pripravení absorbovať vysoké počty absolventov z Rožňavy z perspektívnych odborov v oblasti IKT
  • je možné, že v budúcnosti stimuly vlády pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska spolu s dostatkom absolventov perspektívnych odborov povedú k hospodárskemu a teda zamestnávateľskému oživeniu Rožňavy a okolia.

  Riaditeľ pre strategický rozvoj T-Systems Slovakia Martin Džbor a jeho kolega špecialista Juraj Ťapák sa vyjadrili, že zamestnávatelia v sektore IKT sú pripravení absorbovať väčšie množstvo kvalitných absolventov aj SOŠ technickej z Rožňavy. Predpokladom sú inovácie a zosúladenie vzdelávacích odborov školy pre aktuálne požiadavky na trhu práce. T-Systems Slovakia je pripravená poskytnúť odborné konzultácie pre inovácie vzdelávania školy a tiež materiálnu technickú podporu výučby, ako aj účasť na popularizačných podujatiach v Rožňave pre zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v skupine odborov IKT.

  Pracovné stretnutie pokračovalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s odbornými garantmi národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE, ktorý škola môže využiť na vzdelávanie a prípravu učiteľov v oblasti informatiky, inovácie predmetov, zvyšovanie digitálnych zručností a certifikáciu učiteľov i žiakov, ako aj zapájanie sa zamestnávateľov do propagovania štúdia v technických odboroch perspektívnych pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Pracovníci národného projektu odporučili SOŠ technickej vytvárať partnerstvá so základnými školami v okolí Rožňavy, ideálne z oblastí so zastúpením zamestnávateľov, motivovať ich pre zapojenie do národného projektu IT AKADÉMIA a tak oslovovať budúcich absolventov základných škôl pre pokračovanie v zaujímavom a perspektívnom štúdiu na SOŠ technickej v Rožňave.

  Účastníci pracovného stretnutia sa rozišli s úlohami v podobe konkrétnych krokov z oboch strán tak, aby zmeny vo vzdelávaní informatických odborov na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave nastávali čo najskôr priebežne podľa potrieb a s cieľom uviesť v roku 2019 nový, aktualizovaný odbor vhodný z hľadiska perspektívneho uplatnenia väčšieho množstva mladých ľudí z Rožňavy a okolia na trhu práce. V tom sa škola môže oprieť o podporu IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a konkrétnych zamestnávateľov v Košiciach, ako je T-Systems Slovakia. Tiež je žiaduce, aby odbornú činnosť sektorových rád čo najskôr podporil štát, aby tieto mohli spätne pôsobiť do regiónov, i tých najmenej rozvinutých, v prospech vzdelávania pre potreby trhu práce.

 • Záverečné skúšky 2017/2018 - ústna časť

  19.6.2018 sa uskutočnila ústna časť Záverečných skúšok 2017/2018. 

  Do galérie Záverečné skúšky 2017/2018 - ústna časť boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s III.D

  Posledný školy 11.6.2018 pred Záverečnými skúškami sme sa slávnostne rozlúčili so žiakmi učebného odboru III.D - autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár.

  Do galérie Rozlúčka s III.D boli pridané fotografie.

 • Cisco Networking Academy

  Cisco Networking Academy oslávila 15. výročie, pri tejto príležitosti naša škola dostala certifikát za účasť v sieťovej akadémii.

 • Záverečné skúšky 2017/2018

  Záverečné skúšky pre šk. rok 2017/2018 sa uskutočnia:

  15.6.2018 - písomná časť so začiatkom o 8:00 hod.

  18.6.2018 - praktická časť so začiatkom o 8:00 hod.

  19.6.2018 - ústna časť so začiatkom o 8:00 hod.

 • Pracovná ponuka - asistent učiteľa a majsta OV

  Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2019. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na sekretariát SOŠT najneskôr do 27.6.2018.

  Aktualizovali sme modul Pracovná ponuka

 • Prijímacie skúšky - 2.kolo

  Riaditeľka SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok (PS) pre študijný odbor 3650 M staviteľstvo s počtom voľných miest 10.

  2. kolo PS sa bude konať dňa 19.06.2018

  Ak žiak v prvom kole neuspel ani na jednej strednej škole, má možnosť si podať ďalšiu prihlášku do druhého kola. Rovnako to môže urobiť, ak bol prijatý len na jednu z dvoch vybraných stredných škôl.

  Rodič/zákonný zástupca si vyzdvihne v základnej škole ďalšiu prihlášku a základná školu ju musí potvrdiť, následne musí túto prihlášku doručiť na vybranú strednú školu.

   

 • Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj

  Žiaci našej školy 6.6.2018 navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde si pozreli muzikál Nikola Šuhaj. Z divadelného predstavenia si odniesli pekný kultúrny zážitok. 

 • Vyučovanie v teréne

  VYUČOVANIE V TERÉNE

  V dňoch 22.5.2018 – 25.5.2018 sa žiaci I.C triedy zúčastnili prednášky a jednodňových exkurzií.

  22.5.2018 – prednáška o tehlovom systéme Porotherm

  Na prednáške sme sa dozvedeli, že tehly Porotherm sú jedny z najkvalitnejších tehál na trhu a obchodný zástupca firmy nám okrem sortimentu priblížil aj výrobu tehál.

  23.5.2018 – exkurzia: individuálna výstavba na Aleji Františky Andrássyovej v Rožňave

  Mali sme možnosť vidieť výkopové práce pri výstavbe rodinných domov, zakladanie a ukladanie ležatého kanalizačného potrubia. Vyskúšali sme si prácu s nivelačným prístrojom a sledovali sme výkop základových rýh bagrom.

  24.5.2018 – exkurzia: Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec

  V tento deň sme videli všetky procesy výroby vápna a jeho expedíciu.

  Mňa najviac zaujalo drvenie vápenca v guľovom mlyne a expedícia vápna.

  25.5.2018 – exkurzia: CRH (Slovensko), a.s. – Cementáreň Turňa nad Bodvou

  Závod sme navštívili spolu so žiakmi odboru strojár a grafik digitálnych médií 1. – 3. ročníka našej školy. Taktiež sme prešli celou technológiou výroby cementu a zároveň sme videli skúšky cementu.

  Žiakov najviac zaujala rotačná pec a pohľad na celý závod z 90 m výšky veže výmenníka.

   

  Počas tohto týždňa si žiaci I.C upevnili svoje doterajšie vedomosti a znalosti z jednotlivých odborných predmetov.

  Rastislav Gunár, I.C

   

  Do galérie Vyučovanie v teréne boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že dňa 01.06.2018 piatok udeľujem riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava vrátane pracoviska Štítnik.

  Vyučovanie bude pokračovať dňa 04.06.2018 pondelok.

 • Zelený Andel - súťaž

  ZELENÝ ANDEL

  Dvaja naši žiaci, Matej Fedorčák (IV.A) a Patrícia Horváthová (III.B), ktorí postúpili na krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, sa zúčastnili celoslovenskej súťaže o udelenie ceny „Zelený Andel“. Súťaž vyhlásila Fakulta prírodných vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra ekochémie a rádioekológie.  Jedná sa o súťaž o udelenie ceny za najlepší projekt SOČ v oblasti „Ochrana a obnova životného prostredia“.

  Súťažné práce: „SMART HOME“ – Matej Fedorčák,

                           „Život na konskom chrbte“ – Patrícia Horváthová.

  Za účasť v tejto súťaži získali certifikát.

                                                             Malvína Dudášová

  Do galérie Zelený Andel - súťaž boli pridané fotografie.

 • KIA MOTORS SALES - prezentácia

  Do galérie KIA MOTORS SALES - prezentácia boli pridané fotografie.

 • Cementáreň Turňa nad Bodvou

  Dňa 25.5.2018 žiaci našej školy navštívili Cementáreň v Turni nad Bodvou, kde sa oboznámili s výrobným programom a možnosťou získať zamestnanie v tejto firme po skončení školy.

  Do galérie Cementáreň Turňa nad Bodvou boli pridané fotografie.

 • ÚFIČ MS 2017/2018

  Ústna forma internej časti MS 2018 sa uskutočnila v maturitnom týždni od 21. 5. do 25.5.2018. V tejto časti MS sa preverili vedomosti žiakov z vyučovacieho jazyka, cudzích jazykov a teoretickej časti.

  Do galérie ÚFIČ MS 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • PČOZ MS 2018

  V dňoch 21.5. a 22.5.2018 sa uskutočnila Praktická časť odbornej zložky MS 2018, v ktorej žiaci v odboroch 2697 K mechanik elektrotechnik, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 3447 K grafik digitálnych médií predviedli svoje získané praktické zručnosti formou obhajoby vlastného projektu alebo realizáciou komplexnej praktickej úlohy.

  Do galérie PČOZ MS 2018 boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1. ročníka - pre šk. rok 2018/2019

  POZVÁNKA NA ZÁPIS

  do 1. ročníka

  pre školský rok 2018/2019

  Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej Hviezdoslavova 5, na základe rozhodnutí o prijatí na štúdium

  pozýva

  zákonných zástupcov uchádzačov na zápis, ktorý bude prebiehať

   do 25.05.2018

  v čase od 07.00 do 14.30 hod.

  na SOŠ technickej Hviezdoslavova 5 v Rožňave na sekretariáte školy1. poschodie vľavo, č. dverí 118.

  K zápisu je potrebné doniesť so sebou Zápisný lístok, ktorý vydáva žiakovi základná škola.

  Zápisu sa môžete zúčastniť aj keď Vám ešte rozhodnutie nebolo doručené.

  V prípade, že sa zápisu nemôžete zúčastniť v danom termíne, kontaktujte nás na tel. čísle: 058 788 56 66

   

                                                                         PaedDr. Diana Košťálová

                                                                             riaditeľka školy v. r.

  ​​​​​​​

 • Prijímacie konanie pre šk. rok 2018/2019 - výsledky po 2.termíne 1. kola

  2697 K mechanik elektrotechnik

  kód žiaka    kód odboru    termín    výsledok

  ST347          2697K             1              141

  ST501          2697K             2              140

  ST753          2697K             1              138

  ST938          2697K             1              134

  ST205          2697K             2              133

  ST712          2697K             1              131

  ST401          2697K             1              131

  ST329          2697K             1              129

  ST930          2697K             2              124

  ST666          2697K             1              124

  ST658          2697K             1              118

  ST227          2697K             1              116

  ST327          2697K             2              112

  ST288          2697K             1              111

  ST369          2697K             1              105

  ST535          2697K             1              105

  ST534          2697K             2              104

  ST555          2697K             1              102

  ST112          2697K             2              101

  ST891          2697K             1              101

  ST381          2697K             1                99

  ST332          2697K             2                99

  ST583          2697K             1                98

  ST303          2697K             1                95

  ST048          2697K             1                95

  ST777          2697K             1                91

  ST988          2697K             1                86

  ST978          2697K             1                85

  ST125          2697K             1                82

  ST065          2697K             1                81

  ST106          2697K             1                80

  ST494          2697K             1                78

  ST098          2697K             1                76

  ST574          2697K             1                76

  ST668          2697K             2                74

  ST728          2697K             2                70

  ST834          2697K             1                69

  ST310          2697K             2                62

  ST182          2697K             2                60

  ST355          2697K             1                57

  ST191          2697K             1                34

  Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka

  2697 K mechanik elektrotechnik - nesplnili kritériá PS 

  ST319          2697K                  nesplnil kritériá

  ST657          2697K                  nesplnil kritériá

  ST311          2697K                   nesplnil kritériá

  ST176          2697K                   nesplnil kritériá

  ST331          2697K                   nesplnil kritériá

   

  2413 K mechanik strojov a zariadení

  kód žiaka     kód odboru        termín      výsledok

  ST347           2413K                     2              141

  ST753           2413K                     2              138

  ST641           2413K                     1              135

  ST712           2413K                     2              131

  ST930           2413K                     1              124

  ST666           2413K                     2              124

  ST369           2413K                     2              105

  ST995           2413K                     2                99

  ST762           2413K                     1                97

  ST512           2413K                     1                93

  ST500           2413K                     1                93

  ST676           2413K                     1                88

  ST074           2413K                     1                87

  ST881           2413K                     1                82

  ST125           2413K                     2                82

  ST494           2413K                     2                78

  ST098           2413K                     2                76

  ST122           2413K                     2                71

  ST728           2413K                     1                70

  ST433           2413K                     1                70

  ST855           2413K                     1                62

  ST865           2413K                     1                46

  Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka

   

  ST015           2413K                nesplnil kritériá

  ST279           2413K                nesplnil kritériá

  ST175           2413K                nesplnil kritériá

   

  3447 K grafik digitálnych médií

  kód žiaka      kód odboru         termín       výsledok

  ST981            3447K                     2                142

  ST501            3447K                     1                140

  ST523            3447K                     1                134

  ST938            3447K                     2                134

  ST946            3447K                     2                121

  ST184            3447K                     1                121

  ST658            3447K                     2                118

  ST317            3447K                     2                113

  ST120            3447K                     2                112

  ST899            3447K                     1                109

  ST534            3447K                     1                104

  ST479            3447K                     1                104

  ST655            3447K                     1                103

  ST856            3447K                     2                  99

  ST582            3447K                     2                  99

  ST332            3447K                     1                  99

  ST025            3447K                     2                  94

  ST520            3447K                     1                  91

  ST074            3447K                     2                  87

  ST783            3447K                     2                  82

  ST663            3447K                     1                  81

  ST310            3447K                     1                  62

  ST355            3447K                     2                  57

  ST560            3447K                     2                  57

  ST612            3447K                     2                  52

  Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka

   

  ST569           3447K            nesplnil kritériá

  ST688           3447K            nesplnil kritériá

  ST164           3447K            nesplnil kritériá

  ST196           3447K            nesplnil kritériá

  ST241           3447K            nesplnil kritériá

   

  3650 M staviteľstvo

  kód žiaka     kód odboru      termín        výsledok

  ST981           3650M                1                 142

  ST523           3650M                2                 134

  ST615           3650M                1                 133

  ST211           3650M                 2                132

  ST184           3650M                 2                121

  ST499           3650M                 2                114

  ST831           3650M                 2                113

  ST740           3650M                 1                107

  ST655           3650M                 2                103

  ST555           3650M                 2                102

  ST762           3650M                 2                  97

  ST645           3650M                 1                  96

  ST692           3650M                 2                  93

  ST777           3650M                 2                  91

  ST106           3650M                 2                  80

  ST058           3650M                 2                  77

  ST440           3650M                 2                  67

  Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka

   

   

   

   

 • Ústna forma MS 2017/2018

  Ústna forma internej časti MS 2017/2018

  Praktická časť a teoretická časť odbornej zložky MS ako aj jazyková zložka sa uskutoční v maturitnom týždni od 21.5. - 25.5.2018 podľa rozpisu.

 • Nadstavbové štúdium pre šk. rok 2018/2019

  SOŠ technická otvára 1. ročník nadstavbového denného štúdia v odbore 3757 L Dopravná prevádzka. Prihlášky môžu uchádzači podávať do 31.5.2018

  kriteria_nadstavba(1).docx

  prihlaskaNS.pdf

 • prijímacie konanie pre šk. rok 2018/2019

  Prijímacie konanie pre šk. rok 2017/2018

  Druhý termín 1.kola prijímacieho konania sa uskutoční  17. mája (štvrtok) 2018 od 8:00.

  Časový harmonogram:

  08:00 – 08:30 registrácia uchádzačov
  08:30 – 09:30 matematika – testovanie
  09:30 – 09:50 prestávka
  09:50 – 10:50  SJL – testovanie
  10:50 – 11:00 kontrola testov RŠ
  od 11:00 oprava testov
  po 14:00 zverejnenie predbežných výsledkov

   

  Prosíme doniesť zo sebou pozvánku na prijímacie konanie kvôli kódu žiaka.

strana: