Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia
 • Maturitná skúška 2018 v mimoriadnom termíne

  MS 2018 v mimoriadnom termíne sa uskutoční 10.9.2018 (pondelok) so začiatkom o 8:00 hod. v školskej  knižnici pre odbor 3650 M staviteľstvo.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka2018/2019

  V pondelok 3.9.2018 riaditeľka školy slávnodtne otvorila šk. rok 2018/2019 v telocvični školy za účasti poslanca KSK v Košiciach Juraja Nagyho.

  Do galérie Slávnostné otvorenie šk. roka2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3.9.2018 o 8:30 hod v telocvični školy.

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny od 2.7. - 2.9.2018

  Nový šk. rok sa začína 3.9.2018

 • Slávostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka sa začalo príhovorom zástupkyne riaditeľky, ktorá odovzdala pozdrav od riaditeľky školy s prianím príjemne strávených prázdnin. Zastupkyňa riaditeľky ocenila žiakov vecnými cenami, ktorí sa zaslúžili o výborný prospech a šírenie dobrého mena školy reprezentáciou v sdredoškolských súťažiach.

  Po namáhavej práci si všetci zaslúžime odpočinok.

  Prijemné prežitie prázdnin žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy.

  Do galérie Slávostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Zváračské osvedčenie

  Naša škola sprostredkovala žiakom 3. a 4. ročníka v odbore mechanik strojov a zariadení základný zváračsky kurz v spolupráci so zváračskou firmou. Absolventom tohoto kurzu boli vo štvrtok 28.6.2018 odovzdané zváračske osvedčenia. Získané základné zváračské osvedčenie si môžu žiaci rozšírovať o ďalšie kurzy a získať medzinárodný zváračský certifikát. 

  Do galérie Zváračské osvedčenie boli pridané fotografie.

 • Grafická súťaž

  Naši grafici aj tento rok obsadili krásne druhé, tretie miesto a taktiež aj čestné uznanie v grafickej súťaži organizovanej COVaP pri SOŠ Ostrovského 1, Košice.

  Srdečne gratulujeme!

  Do galérie Grafická súťaž boli pridané fotografie.

 • Zamestnávatelia podporujú kvalitu na stredných odborných školách

  Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s predsedom Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie, zástupcami komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska, špecialistami na stredné odborné vzdelávanie a prípravu v skupine odborov 25 – Informačné a komunikačné technológie Republikovej únie zamestnávateľov a spoločnosťou T-Systems Slovakia, jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku, ktorý pôsobí v sektoroch informačných a komunikačných technológií a v sieťových službách. Pre podporu kvality vzdelávania na škole účastníci v priebehu dvoch pracovných stretnutí na dvoch najväčších košických univerzitách rokovali aj o zapojení školy do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a ďalší rozvoj aktivít v program Cisco Networking Academy.

  Riaditeľku SOŠ technickej v Rožňave PaeDr. Dianu Koštiaľovú a učiteľku a predstaviteľku Cisco Networking Academy na škole Ing. Elenu Kalinovú na pracovnom stretnutí na pôde Technickej univerzity v Košiach privítal predseda Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie Doc. Ing. František Jakab, CSc. a potvrdil záujem o podporu zámerov SOŠ technickej v Rožňave o ďalší rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v oblasti IKT v meste a regióne.

  Tajomník komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska Andrej Bederka konštatoval, že členovia komisie spolu so zástupcami zamestnávateľov sa na základe analýzy podmienok vzdelávania na škole zhodli, že Stredná odborná škola technická v Rožňave má dobré predpoklady pre intenzívnejšie využitie potenciálu mladých ľudí z oblasti Rožňavy a okolia najmä preto, že

  • vedenie školy vidí perspektívu a má záujem o inováciu vzdelávania v informatických odboroch
  • škola ukázala, že vie kvalitne vzdelávať v technických odboroch, napríklad absolventi odboru „mechanik-elektrotechnik“ sa výborne uplatňujú aj vo vysoko automatizovaných prevádzkach
  • škola má kvalitných a ambicióznych učiteľov v oblasti IKT a svojim žiakom poskytuje kvalitný program Cisco Networking Academy
  • hoci Rožňava a susediace okresy patria medzi najmenej rozvinuté na Slovensku, zamestnávatelia v blízkych Košiciach sú pripravení absorbovať vysoké počty absolventov z Rožňavy z perspektívnych odborov v oblasti IKT
  • je možné, že v budúcnosti stimuly vlády pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska spolu s dostatkom absolventov perspektívnych odborov povedú k hospodárskemu a teda zamestnávateľskému oživeniu Rožňavy a okolia.

  Riaditeľ pre strategický rozvoj T-Systems Slovakia Martin Džbor a jeho kolega špecialista Juraj Ťapák sa vyjadrili, že zamestnávatelia v sektore IKT sú pripravení absorbovať väčšie množstvo kvalitných absolventov aj SOŠ technickej z Rožňavy. Predpokladom sú inovácie a zosúladenie vzdelávacích odborov školy pre aktuálne požiadavky na trhu práce. T-Systems Slovakia je pripravená poskytnúť odborné konzultácie pre inovácie vzdelávania školy a tiež materiálnu technickú podporu výučby, ako aj účasť na popularizačných podujatiach v Rožňave pre zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v skupine odborov IKT.

  Pracovné stretnutie pokračovalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s odbornými garantmi národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE, ktorý škola môže využiť na vzdelávanie a prípravu učiteľov v oblasti informatiky, inovácie predmetov, zvyšovanie digitálnych zručností a certifikáciu učiteľov i žiakov, ako aj zapájanie sa zamestnávateľov do propagovania štúdia v technických odboroch perspektívnych pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Pracovníci národného projektu odporučili SOŠ technickej vytvárať partnerstvá so základnými školami v okolí Rožňavy, ideálne z oblastí so zastúpením zamestnávateľov, motivovať ich pre zapojenie do národného projektu IT AKADÉMIA a tak oslovovať budúcich absolventov základných škôl pre pokračovanie v zaujímavom a perspektívnom štúdiu na SOŠ technickej v Rožňave.

  Účastníci pracovného stretnutia sa rozišli s úlohami v podobe konkrétnych krokov z oboch strán tak, aby zmeny vo vzdelávaní informatických odborov na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave nastávali čo najskôr priebežne podľa potrieb a s cieľom uviesť v roku 2019 nový, aktualizovaný odbor vhodný z hľadiska perspektívneho uplatnenia väčšieho množstva mladých ľudí z Rožňavy a okolia na trhu práce. V tom sa škola môže oprieť o podporu IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a konkrétnych zamestnávateľov v Košiciach, ako je T-Systems Slovakia. Tiež je žiaduce, aby odbornú činnosť sektorových rád čo najskôr podporil štát, aby tieto mohli spätne pôsobiť do regiónov, i tých najmenej rozvinutých, v prospech vzdelávania pre potreby trhu práce.

 • Záverečné skúšky 2017/2018 - ústna časť

  19.6.2018 sa uskutočnila ústna časť Záverečných skúšok 2017/2018. 

  Do galérie Záverečné skúšky 2017/2018 - ústna časť boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s III.D

  Posledný školy 11.6.2018 pred Záverečnými skúškami sme sa slávnostne rozlúčili so žiakmi učebného odboru III.D - autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár.

  Do galérie Rozlúčka s III.D boli pridané fotografie.

 • Cisco Networking Academy

  Cisco Networking Academy oslávila 15. výročie, pri tejto príležitosti naša škola dostala certifikát za účasť v sieťovej akadémii.

 • Záverečné skúšky 2017/2018

  Záverečné skúšky pre šk. rok 2017/2018 sa uskutočnia:

  15.6.2018 - písomná časť so začiatkom o 8:00 hod.

  18.6.2018 - praktická časť so začiatkom o 8:00 hod.

  19.6.2018 - ústna časť so začiatkom o 8:00 hod.

 • Pracovná ponuka - asistent učiteľa a majsta OV

  Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2019. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na sekretariát SOŠT najneskôr do 27.6.2018.

  Aktualizovali sme modul Pracovná ponuka

 • Prijímacie skúšky - 2.kolo

  Riaditeľka SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok (PS) pre študijný odbor 3650 M staviteľstvo s počtom voľných miest 10.

  2. kolo PS sa bude konať dňa 19.06.2018

  Ak žiak v prvom kole neuspel ani na jednej strednej škole, má možnosť si podať ďalšiu prihlášku do druhého kola. Rovnako to môže urobiť, ak bol prijatý len na jednu z dvoch vybraných stredných škôl.

  Rodič/zákonný zástupca si vyzdvihne v základnej škole ďalšiu prihlášku a základná školu ju musí potvrdiť, následne musí túto prihlášku doručiť na vybranú strednú školu.

   

 • Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj

  Žiaci našej školy 6.6.2018 navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde si pozreli muzikál Nikola Šuhaj. Z divadelného predstavenia si odniesli pekný kultúrny zážitok. 

 • Vyučovanie v teréne

  VYUČOVANIE V TERÉNE

  V dňoch 22.5.2018 – 25.5.2018 sa žiaci I.C triedy zúčastnili prednášky a jednodňových exkurzií.

  22.5.2018 – prednáška o tehlovom systéme Porotherm

  Na prednáške sme sa dozvedeli, že tehly Porotherm sú jedny z najkvalitnejších tehál na trhu a obchodný zástupca firmy nám okrem sortimentu priblížil aj výrobu tehál.

  23.5.2018 – exkurzia: individuálna výstavba na Aleji Františky Andrássyovej v Rožňave

  Mali sme možnosť vidieť výkopové práce pri výstavbe rodinných domov, zakladanie a ukladanie ležatého kanalizačného potrubia. Vyskúšali sme si prácu s nivelačným prístrojom a sledovali sme výkop základových rýh bagrom.

  24.5.2018 – exkurzia: Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec

  V tento deň sme videli všetky procesy výroby vápna a jeho expedíciu.

  Mňa najviac zaujalo drvenie vápenca v guľovom mlyne a expedícia vápna.

  25.5.2018 – exkurzia: CRH (Slovensko), a.s. – Cementáreň Turňa nad Bodvou

  Závod sme navštívili spolu so žiakmi odboru strojár a grafik digitálnych médií 1. – 3. ročníka našej školy. Taktiež sme prešli celou technológiou výroby cementu a zároveň sme videli skúšky cementu.

  Žiakov najviac zaujala rotačná pec a pohľad na celý závod z 90 m výšky veže výmenníka.

   

  Počas tohto týždňa si žiaci I.C upevnili svoje doterajšie vedomosti a znalosti z jednotlivých odborných predmetov.

  Rastislav Gunár, I.C

   

  Do galérie Vyučovanie v teréne boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že dňa 01.06.2018 piatok udeľujem riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava vrátane pracoviska Štítnik.

  Vyučovanie bude pokračovať dňa 04.06.2018 pondelok.

 • Zelený Andel - súťaž

  ZELENÝ ANDEL

  Dvaja naši žiaci, Matej Fedorčák (IV.A) a Patrícia Horváthová (III.B), ktorí postúpili na krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, sa zúčastnili celoslovenskej súťaže o udelenie ceny „Zelený Andel“. Súťaž vyhlásila Fakulta prírodných vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra ekochémie a rádioekológie.  Jedná sa o súťaž o udelenie ceny za najlepší projekt SOČ v oblasti „Ochrana a obnova životného prostredia“.

  Súťažné práce: „SMART HOME“ – Matej Fedorčák,

                           „Život na konskom chrbte“ – Patrícia Horváthová.

  Za účasť v tejto súťaži získali certifikát.

                                                             Malvína Dudášová

  Do galérie Zelený Andel - súťaž boli pridané fotografie.

 • KIA MOTORS SALES - prezentácia

  Do galérie KIA MOTORS SALES - prezentácia boli pridané fotografie.

 • Cementáreň Turňa nad Bodvou

  Dňa 25.5.2018 žiaci našej školy navštívili Cementáreň v Turni nad Bodvou, kde sa oboznámili s výrobným programom a možnosťou získať zamestnanie v tejto firme po skončení školy.

  Do galérie Cementáreň Turňa nad Bodvou boli pridané fotografie.

strana: