Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia
 • Zaujímavosti z galérie výtvarného umenia v Rožňave

      Bol utorok, 13.3.2018. Pre štvrtákov prvý maturitný deň, ale u žiakov II. B sa formoval vzťah k  výtvarnému umeniu. Budúci digitálni grafici pod vedením Mgr. Richarda Krona zorganizovali návštevu galérie na námestí Baníkov v Rožňave, kde mohli vidieť tvorbu umelcov - členov výtvarnej sekcie Občianskeho združenia Rovás.  

       Na poschodí objektu sa bolo veru v čom kochať! Nachádzali sa tu olejomaľby, kresby a rôzne diela vyhotovené z dreva a bronzu. Žiaci si po prehliadke posadali na stoličky a podľa vlastného  výberu kreslili  z jednotlivých obrazov vlastné koláže. Ďalší sa venovali fotografovaniu vystavených diel a seba navzájom. Ich úlohou bude následné vytvorenie plagátov k danému podujatiu v niektorom z grafických programov, kde skombinujú umelecké diela s vlastnou činnosťou v galérii aj so svojimi postojmi a gestami.

       Z galérie odchádzalo 20 žiakov so zaujímavými tvorbami, ktoré sú vystavené na nástenke školy, SOU technická, Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

   

 • Maturita 2018

  Maturitná skúška 2018 - EČ a PFIČ

  Termíny konania:

  • Slovenský jazyk a literatúra - 13. marca 2018 (utorok)
  • Anglický jazyk - 14. marca 2018 (streda)
  • Nemecký jazyk - 14. marca 2018 (streda)
  • Matematika - 15. marca 2018 (štvrtok)

  Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018.

  Opravný termín EČ a PFIČ sa uskutoční 4. až 7. septembra 2018

  Všeobecné pokyny a informácie pre žiakov

  Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

  • externú časť (EČ) – 100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4.

  MS z cudzích a druhých vyučovacích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, taliansky jazyk) má okrem ÚFIČ aj:

  • externú časť – 100-minútový test na úrovni B1, 120-minútový test na úrovni B2, 150-minútový test na úrovni C1 obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút (úrovne B1, B2) a 90 minút (úroveň C1), požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1, 200 – 220 slov pre jazykovú úroveň B2 a 260 – 320 slov pre jazykovú úroveň C1.

  MS z matematiky má okrem ÚFIČ aj:

  • externú časť – 150-minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede.

  Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:
  1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu je potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy do doby odovzdania odpoveďového hárka (OH) testu EČ MS, aby vašu totožnosť mohol overiť predseda PMK/ŠMK. V prípade straty občianskeho preukazu je potrebné priniesť pas/vodičský preukaz, prípadne potvrdenie o občianskom preukaze vydané príslušným OR PZ, ku ktorému doložíte iný doklad s fotografiou (napr. kartu ISIC a pod.).
  2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.
  3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
  4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
  5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem konania PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá PFIČ MS.
  6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku. Súčasťou testu z matematiky je na zadnom liste prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.
  7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia), nesmú byť na laviciach.
  8. Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere označené pečiatkou školy, ktoré vám rozdá administrátor. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do OH. Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. Ak vám nebude stačiť pridelený pomocný papier, môžete si v tichosti vziať ďalší z katedry.
  9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích/druhých vyučovacích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Ukončenie práce a svoj odchod oznámite administrátorovi zdvihnutím ruky (prihlásením sa). OH, pomocný papier a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ MS necháte položené na lavici prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocný papier s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať.
  10. Testy EČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom ( „krížik“ a  „pero“). Do OH označeného piktogramom "krížik" zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH označeného piktogramom "pero" zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.
  11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.
  12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.
  13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.
  14. V testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.
  15. Pri úlohách s krátkou odpoveďou v OH označenom piktogramom „pero“ môžete číselné údaje zapisovať aj číslicou (ak nie je uvedené inak). Vo vyučovacích jazykoch pri vypisovaní (odpisovaní) odpovede priamo z textu ukážky je potrebné dodržať pravopis slova/slovného spojenia.
  16. V prípade, že sa pri riešení úloh testu EČ MS pomýlite, opravte svoju odpoveď podľa vzorov vyplnených OH – v OH „krížik“ úplne začiernite políčko s nesprávnou odpoveďou a urobte nový krížik, v OH „pero“ prečiarknite chybnú odpoveď jednou rovnou čiarou a uveďte novú odpoveď. V prácach PFIČ MS dajte chybný výraz do zátvorky a prečiarknite ho jednou rovnou čiarou. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.
  17. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledujúcim spôsobom:

  • Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. A, VIII. OB, Oktáva A).
  • Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, SJSL, MJL, UJL, AJ, NJ, FJ, RJ, SJ, TJ. Na OH z matematiky je značka testu (MAT) predtlačená. Na OH z cudzích jazykov je úroveň (B1, B2, C1) predtlačená.
  • Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.
  • V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2018 je predtlačený, napr. pre 14. marec 2018 napíšte 14 03.
  • Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
  • Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom polročnom výpise známok (riadny a náhradný termín), alebo na poslednom koncoročnom vysvedčení (opravný termín). V OH k testu z matematiky uveďte známku z predmetu, na ktorom ste sa pripravovali na EČ MS z voliteľného maturitného predmetu matematika.

  18. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi vyznačenými odpoveďami bude aj správna odpoveď.
  19. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.
  20. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.
  21. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.
   

  Prajeme vám úspešnú MATURITU 2018.

 • Stavebná fakulta - Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

  Žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ technickej v Rožňave, odboru staviteľstvo so zameraním na realitné maklérstvo a odboru požiarna ochrana, sa dňa 20.02.2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Po úvodnom privítaní dekanom a prodekanom fakulty, si žiaci prezreli jednotlivé priestory školy. Vyskúšali si tvorbu 3D útvaru z kociek podľa nákresov pôdorysu a pohľadov, nazreli do učební, v ktorých práve prebiehalo vyučovanie. Najzaujímavejšie ale pre nich boli priestory laboratórií. Z dnešného dňa si žiaci odniesli množstvo pozitívnych dojmov.

  Do galérie Stavebná fakulta - Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Chrípkové prázdniny

  Na základe odporúčania RÚVZ Oddelenia epidemiológie a hygieny detí a mládeže  v Rožňave, riaditeľka školy vyhlásila chrípkové prázdniny na obdobie 22.2. - 23.2.2018.

  Žiaci v uvedenom termíne sú odlásení z obedov.  

  Vyučovanie bude pokračovať 5.3.2018.

 • Prezentácia firmy WÜRTH

  Servisný technik firmy WÜRTH p.Jakubec 14.2.2018 odprezentoval ukážky plničky klimatizácie a prakticky predpiedol hlavné poruchy a opravy na danej klimatizačnej sústave motorových vozidiel. Žiaci v odbore autoelektronika a autoopravár mali možnosť prakticky doplniť si vedomosti o klimatizačnej sústave motorových vozidiel.

  Do galérie Prezentácia firmy WÜRTH boli pridané fotografie.

 • Basketbal okresné kolo

  7.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale na Obchodnej akadémii v Rožňave, na ktorom nasi žiaci vybojovali 1. miesto a postup do krajského kola.

  Srdečne blahoželáme!

  Do galérie Baskedbal okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Návšteva predsedu Košického samosprávneho kraja

  Novozvolený predseda KSK Ing. Rastislav Trnka nás poctil svojou návštevou 7.2.2018, počas ktorej ho zaujali výrobky našich žiakov. 

  Do galérie Návšteva predsedu Košického samosprávneho kraja boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno - oznam

  V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z z. a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 1.2.2018 (štvrtok) pre všetkých žiakov okrem žiakov pracoviska Štítnik.

  Žiaci budú z obeda vyhlásení.

  Vyučovanie bude pokračovať 5.1.2018 (pondelok).

 • Lyžiarský výcvik 2018

  Žiaci prvých ročníkov doplnení o žiakov vyšších ročníkosa zúčastnili  od 22.1. do 26.1.2018 lyžiarského výcviku vo Vysokých Tatrách, s ubytovaním v Tatranskej Lomnicii a návštevou Skalnatého plesa. Počasie im prialo, slabší lyžiari si zdokonalili techniku lyžovania  a nelyžiari sa naučili lyžovať.

  Do galérie Lyžiarský výcvik 2018 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí 30.1.2018

  "Deň otvorených dverí" pokračoval 30.1.2018, počas ktorého nás navštívili žiaci zo ZŠ Pionierov, ZŠ Krásnhorské Podhradie, ZŠ Plešivec s VJM a ZŠ Plešivec, ZŠ Rejdová, žiaci v doprovode rodičov z Tornale, Brdárky, Hrhova a ďalší hostia. Počas návštevy si vyskúšali praktickú činnosť, prezreli si ukážky práce našich žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Veríme, že si odniesli veľa príjemných zážitkov a doplnili poznatky o možnostiach štúdia na našej škole.  

  Do galérie Deň otvorených dverí 30.1.2018 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí 29.1.2018

  Počas "Dňa otvorených dverí" sme privítali žiakov končiacich ročníkov zo základných škôl ZŠ Zlatá, ZŠ Juh, ZŠ katolícka. Žiaci základných škôl mali možnosť prezrieť a nakúpiť ponúkané tovary na žiackej školskej burze,  prezreli si ukážky činnosti našich žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch a zároveň aj vyskúšali praktickú činnosť. Dúfame, že si odniesli pekné zážitky.

  Do galérie Deň otvorených dverí 29.1.2018 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí
 • Vianočná akadémia 2017

  Už začína byť tradíciou, že v závere kalendárneho roka tesne pred vianočnými prázdninami Žiacka školská rada pripraví "Vianočnú akadémiu“. Vianočná akadémia sa konala v kinosále Vojenského útvaru 7945 v Rožňave 21.12.2017. V bohatom programe, ktorý bol pripravený pre pedagógov a žiakov našej školy, ale aj pre členov Vojenského útvaru 7945, vystúpili naši žiaci a ako hostia v rámci dlhoročnej spolupráce program obohatili vystúpenia žiakov ZŠ Zlatá. Vianočná akadémia mala veľký úspech a naštartovala vianočnú náladu.

  Do galérie Vianočná akadémia 2017 boli pridané fotografie.

 • ÚPSVaR - Ako sa tvorí podnikateľský plán

  Ako tvoriť podnikateľský plán

  Dňa 6.12.2017 sa žiaci III.B  triedy, odboru 2413 K  mechanik strojov a zariadení v rámci vyučovacieho predmetu - Úvod do sveta práce, zúčastnili prednášky na tému „Ako sa tvorí podnikateľský plán“ na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave.

  Lektorka Ing. Helena Elexová všetkých žiakov zaujala a motivovala Mikulášskym balíčkom za najlepší podnikateľský projekt.

  Víťazný projekt vytvorila skupina v zložení Bianka Štefanková, Maťo Urbančík, Sebastian Blaško a Erik Vanyo.

   

  Ďakujeme a veríme, že získané poznatky zúročíme po skončení školy.

  Do galérie ÚPSVaR - Ako sa tvorí podnikateľský plán boli pridané fotografie.

 • Exkurzia - kováčska dielna PERUNIS a firmy PENETTA GROUP s.r.o.

  Dňa 4.12.2017 sa žiaci III.B, II.B a I.A zúčastnili exkurzie v kováčskej dielni PERUNIS Štítnik, ktorá sa nachádza na pôde pracovného strediska SOŠ technická Hviezdoslavova 5 v Štítniku. Dozvedeli sme sa tam veľa zaujímavosti a overili sme si vedomosti, ktoré sme sa v skole učili. Umelecky kováč  pán Dušan Klimo nám predviedol a ukázal základne náradie (napr.: kliešte, kladivá a prípravky ktoré si vopred pripravil). Vysvetlil nám z čoho sa skladá kovadlina a aké mechanické stroje používajú. Povedal nám aj dačo o histórii tohto remesla. Taktiež nám povedal aké základne vedomosti by mal mať kováč (napr.: zafarbenie ocele pri nahrievaní , aké prídavne prípravky sa používajú). Predviedol nám aj ako sa vyrába takzvaný  „cigánsky klinec“ a ukázal nám ako sa správne búcha po materiáli a aký nástroj si treba zvoliť pri danej operácii.  

  Potom sme sa presunuli do firmy PENETTA GROUP s.r.o. kde nás pán Breznen sprevádzal po celom areáli danej firmy  ktorá sa zaoberá výrobou veľkými časťami konštrukcii pre tunely. Vysvetlil nám cely technologicky postup výroby ako sa stane z platne ocele polotovar tvaru (H, U, V , jakle... ). Previedol nás všetkými výrobnými halami aj pieskovňou a lakovňou. Ukázali nám vypalovačky ktoré dokážu vypáliť súčiastku až do 22cm hrubej platni. Porozprával nám aj niečo po finančnej stránke že koľko tam zarábajú ale len tak okrajovo.

  Tuto exkurziu považujem za náučnú a zaujímavú pre každého dozvedeli sem sa niečo nové a videli sme v praxi aj to čo sa v skole učíme len teoreticky. Aj sme sa pobavili, ale zas aj niečo naučili.  

  Patrik Szalai

  Do galérie Exkurzia - kováčska dielna PERUNIS a firmy PENETTA GROUP s.r.o. boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno - oznam

  V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z z. a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 13.12 - 14.12.2017 (streda a štvrtok) pre všetkých  žiakov okrem žiakov pracoviska Štítnik.

  Vyučovanie bude pokračovať 15.12.2017 (piatok).

 • Florbal - krajské kolo

  Naši florbalisti opäť zaznamenali úspech na krakom kole, ktoré sa uskutočnilo 8.12.2017 v Spišskej Novej Vsi, kde v silnej konkurencii získali pekné 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu.

  Do galérie Florbal - krajské kolo boli pridané fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 8.12.2017. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorý veľmi dobre ovládajú anglický jayk. 

  Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia.

  Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z piatich častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatický a lexikálny test, 4. opis obrázku, 5. rozhovor na určenú tému.

  Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Mikuláš

  Aj tento rok, ako každý rok, prišiel na školu Mikuláš s čertom a priniesli žiakom dobrú náladu aj sladkú odmenu. O túto milú akciu sa postarala Žiacka školská rada.

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • ZENIT v elektronike - krajské kolo

  Krajské kolo ZENIT v elektronike v súťažnej kategóii A a B sa uskutočnilo 30.11.2017 na SPŠ elektrotechnicej v Košiciach. Do krajského kola postúpili žiaci: do súťažnej kategórie B - Markus Benedik II.A a do súťažnej kategórie A - Martin Elexa III.A  a Marek Málik III.A, kde sa im nepodarilo získať postupujúce miesto do celoslovenského kola.

  Za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa úspechov v štúdiu aj stredoškolských súťažiach.

  Do galérie ZENIT v elektronike - krajské kolo boli pridané fotografie.

strana: