Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019

Prijímacie konanie 2018/2019

 

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Hviezdoslavova 5, 048 01  Rožňava

Kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka študijných a učebných odborov

pre školský rok 2018/2019

 

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so

zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY - štvorročné

Študijné odbory - štvorročné

Počet žiakov

 

2413 K mechanik strojov a zariadení

10

Maturita + výučný list

2697 K mechanik elektrotechnik

 

24

Maturita + výučný list

3447 K grafik digitálnych médií

10

Maturita + výučný list

3650 M staviteľstvo (*pozemné staviteľstvo, požiarna ochrana, realitný maklér)

20

Maturita

 

*zameranie odboru si žiak vyberá po druhom ročníku

 

PODMIENKY PRIJATIA DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10.04.2018

Do zoznamu uchádzačov o prijatie na štúdium zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaslaná najneskôr do 20. apríla 2018.

 

Prijatie bez prijímacích skúšok

Bez   prijímacích   skúšok   budú na SOŠ technickú prijatí žiaci, ktorí:

 • v Testovaní 9 dosiahli v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra a matematika ) úspešnosť najmenej 90 %.

 

Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky bude zaslané najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Ostatní záujemcovia o štúdium v jednotlivých študijných odboroch v školskom roku 2018/2019 vykonajú prijímacie skúšky.

Riaditeľka SOŠT pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

Termín  konania prijímacích skúšok 1. kolo:

 

1. termín – 14. mája 2018 (pondelok)

2. termín – 17. mája 2018 (štvrtok)

Prijímacie skúšky budú pozostávať z overenia vedomostí z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra písomnou formou v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole.

 

Obsah prijímacích skúšok

 1. MATEMATIKA:

 

Test  z predmetu  zameraný na základné učivo z  nasledovných tematických celkov:

 • základné matematické operácie s celými a desatinnými číslami,
 • úprava a základné operácie so zlomkami,
 • percentá,
 • lineárna rovnica s jednou neznámou,
 • obsahy a obvody planimetrických útvarov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kružnica, kruh a pod.),
 • objem a povrch kocky, kvádra a valca.

Žiaci s IVVP budú môcť používať nasledovné pomôcky: kalkulačka a matematické tabuľky.

 

 1. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

 

Diktát ( prípadne doplňovacie pravopisné cvičenie).

Test  z predmetu  zameraný na základné učivo z nasledovných zložiek:

Jazyková zložka:

 • syntax – určovanie viet a vetných členov,
 • morfológia – určovanie slovných druhov a gramatických kategórií,
 • lexikológia – náuka o slovnej zásobe (synonymá, homonymá, antonymá),
 • tvorenie slov – (skladaním, odvodzovaním, skracovaním).

 

Žiaci s IVVP sú hodnotení individuálne.

 

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov:

 

 1. Prospech žiakov na ZŠ                                                                                                 /max.   50 b.
 2. Výsledky prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.           /max.  70 b.
 3. Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ –Testovanie 9.          /max.  20 b.   
 4. Úspešnosť na olympiádach a predmetových súťažiach*.                                            /max.  15 b.
 5. Bonus - v prípade záujmu o dva odbory na našej škole                                              /max.   10 b.

Spolu                                                                                                                                / max. 165 b.                                 

 1. Prospech žiakov na ZŠ.

Priemer všetkých známok za 2. polrok 6., 7. a 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka.

Priemer

Počet bodov

1,00 – 1,50

50

1,51 – 2,00

40

2,01 – 2,50

30

2,51 – 3,00

20

3,01 – 3,50

10

 

 1. Výsledky prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí: overenie vedomostí z predmetu matematika a overenie vedomostí z predmetu slovenský jazyk a literatúra ZŠ

Maximálny počet  bodov: matematika 35 bodov, slovenský jazyk a literatúra 35 bodov.

 

 1. Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9.

 

Výsledok T9 v %

Počet bodov

100-90 %

10

89-80 %

9

79-70 %

8

69-60 %

7

59-50 %

6

49-40 %

5

39-30 %

4

29-20 %

3

19-10 %

2

9-0 %

0

 

Maximálny počet  bodov: matematika 10 bodov, slovenský jazyk a literatúra 10 bodov

 1. Body  za  umiestnenie  na olympiádach  a predmetových  súťažiach.

Žiaci, ktorí sa umiestnili na olympiádach a predmetových súťažiach na krajskom, resp. vyššom kole na 1. – 5. mieste získajú 10 bodov.

Žiaci, ktorí sa umiestnili na olympiádach a predmetových súťažiach na okresnom (obvodnom) kole na 1. – 3. mieste získajú 5 bodov.

Zohľadnené budú aj výsledky z umeleckých súťaží a to pri odboroch – Grafik digitálnych médiíStaviteľstvo.

K prihláške je potrebné doložiť doklad o absolvovaní súťaže, t. j. fotokópiu diplomu, výsledkovej listiny, resp. potvrdenie ZŠ.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 

 1. Lepší priemerný prospech za 1. polrok v 9. ročníku ZŠ
 2. Zmenená pracovná schopnosť (platná len po predložení písomného rozhodnutia posudkovej komisie).
 3. Sociálne podmienky (sirota, polosirota).

 

Uchádzač, ktorý podá prihlášky na dva študijné odbory SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava (1. a 2. termín) bude vykonávať prijímacie skúšky len raz - v prvom termíne (pondelok). Výsledky skúšok sa mu automaticky započítavajú aj ako výsledky pre prijímacie skúšky v druhom termíne.

 

Žiak, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia a je vzdelávaný na základe individuálneho výchovnovzdelávacieho programu, sa pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka SOŠT náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta 2018. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľke SOŠT najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

UČEBNÉ ODBORY - trojročné

Učebné odbory - trojročné

Počet žiakov

 

2487 H 01 autoopravár –mechanik

7

Výučný list

2487 H 02 autoopravár – elektrikár

7

Výučný list

3355 H      stolár

8

Výučný list

 

PODMIENKY PRIJATIA DO UČEBNÝCH ODBOROV

 

Pre školský rok 2018/2019 sa do trojročných učebných odborov prijímacie skúšky nekonajú.

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe posudzovaného priemeru ZŠ a výsledkov Testovania 9.

 

UČEBNÉ ODBORY - dvojročné

Dvojročné učebné odbory sú určené pre žiakov končiacich v nižších ročníkoch základnej školy.

Do dvojročných odborov budú prijatí všetci uchádzači, ktorí prejavili záujem o štúdium.

 

Učebné odbory - dvojročné

Počet žiakov

 

4572 F poľnohospodárka výroba

10

Výučný list

4579 F lesná výroba

10

Výučný list

Dvojročné učebné odbory sa vyučujú na pracovisku v Štítniku.

 

PRIJATIE - študijné odbory

Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritériá na prijatie do štvorročných študijných odborov budú zverejnené na verejne prístupnom mieste školy a na internetovej stránke školy www.sostrv.edupage.org dňa 17. mája 2018 v poobedňajších hodinách.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené.

Dňa 14.05.2018 – zverejníme priebežné výsledky prijímacích skúšok (v poobedňajších hodinách)

Dňa 17.05.2018 – zverejnenie konečných výsledkov prijímacích skúšok

 

Zápis prijatých uchádzačov

Zákonný zástupca prijatého žiaka môže uskutočniť zápis od 18.5.2018, alebo hneď po doručení rozhodnutia o prijatí, najneskôr však do 30. mája 2018, každý pracovný deň v čase od 07.00 hod do 14.30 hod.

Termín zápisu prijatých uchádzačov bude zverejnený na internetovej stránke školy a v rozhodnutí o prijatí. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca a prijatý uchádzač na sekretariáte riaditeľstva školy (prvé poschodie vľavo, č. dverí 118).

Zákonný zástupca prinesie na zápis:

 •  zápisný lístok, ktorý si je potrebné vyžiadať na ZŠ,
 • vyplnený osobný list žiaka
 • rozhodnutie o prijatí žiaka,
 • preukaz totožnosti zákonného zástupcu žiaka.

 

Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, bude neplatné (v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Riaditeľka školy prijme na uvoľnené miesto ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

V prípade, že po 1. kole prijímacích skúšok nebude v niektorom odbore naplnený požadovaný počet žiakov, riaditeľka školy do 6. júna 2018 rozhodne o konaní 2. kola prijímacích skúšok, ktoré by sa malo konať 19. júna 2018.

Ak nebude naplnený minimálny počet žiakov na otvorenie požadovaného odboru, riaditeľka školy so súhlasom zákonného zástupcu, ponúkne záujemcovi o štúdium iný odbor v ktorom sú predpoklady na jeho otvorenie.

Uvedené kritériá boli prerokované a schválené na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 25. januára 2018.

 

                                                                                                                  PaedDr. Diana Košťálová v. r.

                                                                                                                          riaditeľka školy

 

kritériá PS na stiahnutie: kriteria__PS_2018.pdf